choice language version EN PL

ludzie

Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI), ekspercka organizacja pozarządowa działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. SMWI wspiera działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania rozwoju gospodarczego. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie e-rozwoju, wypracowanych w wiodących regionach Unii Europejskiej.

SMWI jest uznawane za think tank posiadający silne zaplecze badawcze oraz umiejętności i możliwości wykorzystania najlepszej europejskiej wiedzy. Styl pracy ekspertów Stowarzyszenia polega na aktywnej współpracy z partnerami publicznymi oraz umiejętności formułowania praktycznych rekomendacji na rzecz regionalnego rozwoju gospodarczego i społecznego - osadzonych zarówno w europejskiej wiedzy, jak i w lokalnych uwarunkowaniach.

Misja, a zarazem strategiczny cel SMWI - współdziałanie z samorządami dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego - znajduje odzwierciedlenie w systemowym podejściu organizacji do określonych na nowo potrzeb władz publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym, uwzględniającym obecny etap wdrażania polityki spójności.

Jeden z podstawowych wektorów działań SMWI jest wyznaczony przez zagadnienia związane z alfabetyzacją cyfrową. SMWI działa aktywnie na rzecz zwalczania barier cywilizacyjnego rozwoju Polski powodowanych zjawiskiem wykluczenia z aktywnego i w pełni satysfakcjonującego życia zawodowego, społecznego i osobistego znaczącej grupy Polaków po 50 roku życia. SMWI jest inicjatorem akcji Polska Cyfrowa Równych Szans - inicjatywy na rzecz programu powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach.

 

Partnerem projektu jest Access Info Europe, organizacja powstała w 2006 roku, której podstawowym celem jest obrona prawa do informacji jako podstawowego narzędzia ochrony praw człowieka, utrzymywania przejrzystości działań władz i walki z korupcją. Realizując podstawowy cel swojej działalności Access Info Europe zapewnia poradnictwo i prawne wsparcie, współpracując w tym zakresie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzami, prawnikami, przedsiębiorcami oraz środowiskiem akademickim.

Access Info Europe ma szerokie doświadczenie w koordynowaniu projektów związanych z gromadzeniem danych, w tym m.in. badaniami dot. przejrzystości działań władz w zakresie planowania i realizacji budżetów oraz dostępu do informacji pozwalających na przeciwdziałanie korupcji. Wykorzystanie informacji zgromadzonych w ramach projektów zaowocowało publikacją metodyki przedstawionej na konferencji dot. działań antykorupcyjnych (UN Conference against Corruption) w listopadzie 2011 roku.

Access Info Europe uczestniczy w projektach mających na celu monitorowanie przejrzystości działań instytucji publicznych w różnych krajach. Opublikowało metodykę i narzędzia oceny ram prawnych związanych z dostępem do informacji (RTI Rating Methodology) i  w oparciu o nie prowadzi od 2011 roku międzynarodowe badania porównawcze. Ze względu na doświadczenie Partnera w podejmowaniu działań na rzecz przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej Partner będzie pełnił rolę doradcy Lidera w realizacji wszystkich działań przewidzianych w projekcie.

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION