choice language version EN PL

ludzie

Poniżej zamieszczono informacje na temat kluczowych działań, które zostaną podjęte w ramach projektu:

I. Analiza porównawcza wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej przez badane jednostki administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego w oparciu o Indeks Przejrzystości

 • Opracowanie metodologii i narzędzi do badania zawartości BIP-ów i badania „obywatel pyta” oraz do sporządzenia  Indeksu Przejrzystości  i Rankingu Przejrzystości  
 • Konsultacja wyników zadania z partnerem i wprowadzenie ewentualnych korekt
 • Realizacja badania  BIP
 • Realizacja  badania „obywatel pyta” – dostęp do informacji publicznej
 • Realizacja  badania „obywatel pyta” – ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 • Opracowanie wyników badań i sporządzenie Indeksu Przejrzystości oraz Rankingu Przejrzystości badanych urzędów

Badanie będzie polegać na porównawczej ocenie realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej pod względem zakresu, jakości i sposobu udzielania informacji publicznej przez wybrane urzędy centralne (Kancelarię Prezydenta, Kancelarię Premiera i 18 ministerstw) i samorządowe (16 urzędów marszałkowskich i 65 urzędów miast na prawach powiatu). Przedmiotem badania będą informacje udostępniane w BIP oraz na wniosek (ustny lub pisemny) obywatela. Badanie BIP będzie wykonane w oparciu o utworzony w tym celu kwestionariusz. Badania „obywatel pyta” polegać będą na zadawaniu badanym urzędom opracowanych przez ekspertów, standardowych pytań drogą telefoniczną, mailową i tradycyjną, przez badaczy, którzy wcielą się w rolę zwykłych obywateli.

II. Analiza dostępu do informacji publicznej o procesie stanowienia prawa na poziomie centralnym i samorządowym 

 • Opracowanie metodologii i narzędzi badawczych
 • Konsultacja wyników zadania z partnerem  i wprowadzenie ewentualnych korekt
 • Realizacja badania dot. poziomu centralnego
 • Realizacja badania dot.  poziomu samorządowego
 • Opracowanie wyników badań

Badanie dotyczyć będzie dostępu do informacji publicznej o procesie stanowienia prawa na poziomie ministerstw oraz sejmików wojewódzkich i rad miejskich. Badanie ministerstw obejmie kwestię zakresu i sposobu publikowania i udzielania informacji o pracach legislacyjnych oraz kwestię dostępu do informacji o sposobie sporządzania ocen skutków regulacji (OSR). Badanie OSR zostanie wykonane na podstawie wybranych projektów ustaw (łącznie 20 studiów przypadku). Obejmie ono m.in. dostęp do informacji, kto i na podstawie jakich analiz sporządził OSR, jak wyglądał proces konsultacji, ile trwał, kto brał w nim udział, jakie uwagi zostały zgłoszone przez dany podmiot, które zostały uwzględnione, a które odrzucone i na jakiej podstawie.

W ramach badania analizowany będzie też BIP Rządowego Centrum Legislacji, które przejęło obowiązek zamieszczania informacji o regulacjach powstających na poziomie rządu. 

Przedmiotem analizy na poziomie JST będą akty prawa miejscowego stanowione przez  sejmiki wojewódzkie i rady miejskie. Zbadany zostanie zakres i sposób publikowania informacji o projektowanych i podjętych uchwałach oraz kwestia zamieszczania/udzielania informacji o uzasadnieniach uchwał (w przypadku zapytań na wybranych przykładach).

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION