choice language version EN PL

ludzie

Jednym z kluczowych działań, realizowanych w ramach projektu jest zbadanie dostępu do informacji publicznej w procesie stanowienia prawa na szczeblu centralnym. Zamierzamy przeanalizować proces konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym dotyczącym wybranych, społecznie istotnych projektów ustaw oraz dociec jak wyglądają oceny skutków tych regulacji.

W efekcie chcemy uzyskać dane o jakości, głębokości i rzetelności konsultacji społecznych oraz o społecznych skutkach wprowadzanych regulacji.

Kryterium wyboru aktów prawnych opierało się na dwóch podstawowych aspektach: dużym wpływie nowych regulacji na życie społeczne i gospodarcze kraju oraz intensywnej dyskusji społecznej, prowadzonej w sprawie poszczególnych zapisów, a także całości proponowanych ustaw.

Do analizy wybrano następujące projekty ustaw:

1. ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (tzw. „Trójpak energetyczny”)

2. ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. deregulacyjna- 2012)

3. ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi (2012)

4. ustawa o grach hazardowych (od 2009)

5. ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (2012-13)

6. ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

7. ustawa o zmianie ustawy-Prawo o zgromadzeniach

8. ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

9. ustawa o dostępie do informacji publicznej (2011)

10. ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (2011-13).

Zgodnie z ideą prowadzenia konsultacji społecznych, szczególnie głębokiej dyskusji powinny podlegać akty prawne, które dotyczą dużych grup obywateli. Wybrane do analizy projekty ustaw wywołały wiele społecznych kontrowersji. Dyskutowano o nich wśród ekspertów, w mediach, a także w gronie organizacji pozarządowych. W niektórych przypadkach, proponowane zapisy prawne wzbudzały protesty społeczne, szeroko komentowane przez środki przekazu.

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION