choice language version EN PL

ludzie

W ramach projektu rusza właśnie analiza dostępu do informacji publicznej w procesie stanowienia prawa na poziomie samorządowym. Badacze przyjrzą się procesowi konsultacji społecznych prowadzonych przez samorządy wojewódzkie, które dotyczyły regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz procesowi konsultacji społecznych wojewódzkich strategii rozwoju (SRW). Na poziomie miast na prawach powiatów badanie obejmuje konsultacje społeczne w procesie stanowienia budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Początkowo analiza na szczeblu wojewódzkim miała dotyczyć tylko przygotowania wspomnianych programów operacyjnych. Jednak w niektórych województwach konsultacje nadal trwają, toteż dotychczas nie opublikowano podsumowujących je sprawozdań. Ze względu na brak tych danych badanie rozszerzono o proces konsultacji społecznych SRW, które stanowią podstawę do opracowania projektu RPO. Sprawozdania z tych konsultacji są dostępne we wszystkich województwach. Niekompletne dane będą sukcesywnie uzupełniane w drodze bezpośredniego kontaktu z urzędami marszałkowskimi.

Podczas analizy oceniany będzie czas trwania konsultacji, jej formy (bezpośrednie – liczba spotkań konsultacyjnych czy też pośrednie – wnioski pisemne i składane w formie elektronicznej) oraz liczba uczestników (podmioty publiczne, osoby fizyczne, NGO, i inne). Ponadto pod uwagę brana będzie także liczba złożonych wniosków/uwag/propozycji wraz z podziałem na uwzględnione i nieuwzględnione. Badaniem objęte będą również same sprawozdania z konsultacji społecznych SRW i RPO, w tym sposób ich sformułowania, zakres publikowanych danych i sposób ich uporządkowania, dostępność dokumentu.

Badanie procesu stanowienia budżetu obywatelskiego na szczeblu powiatowym obejmie 66 miast na prawach powiatu. Nie będzie jednak zawierało kompletnych danych ze względu na fakt, iż jeszcze nie wszystkie miasta zdecydowały się na przyjęcie takiego rozwiązania. Przedmiotem badania będzie przede wszystkim analiza przyjętych rozwiązań w zakresie wyboru projektów do finansowania, metody prowadzenia konsultacji oraz odsetek mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach.

 

SMWI
SMWI

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION